TAAKVERDELING

Het college van diakenen heeft een eigen voorzitter, 2e voorzitter, secretaris en penningmeester.
Dit zijn respectievelijk: W. A. van Wijgaarden (voorzitter), J. Stam (2de voorzitter) W. v.d. Berg en A. Bergman.
De taakverdeling binnen de diaconie wordt geregeld herzien om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die in de gemeente gaande zijn.

De taakverdeling is in hoofdlijnen als volgt:

Diaken W. A.  van Wijngaarden

(voorzitter)

Kerstattenties
Bootreis
Moderamen
Contactpersoon website kerk
Beleidsplan diaconie
Contactpersoon diaconale projecten
Afgevaardigde T.F.C. Maria Palland

***************************************************************************************

Diaken J. Stam
( 2e voorzitter )

Afgevaardigde regionale classis
Contactpersoon Woord en Daad
Dienstrooster
Bootreis

***************************************************************************************

Diaken W. v.d. Berg

(secretaris)

Notuleren diaconie vergaderingen
Verzorgen mededelingen kerkblad
Contactpersoon en administratie bouwland
Verzorgen post
Contactpersoon Voor Elkaar vakantieweken ( Hervormde Vrouwenbond )
Kerstattenties

***************************************************************************************

Diaken A. Bergman

(penningmeester)

Financiële administratie diaconie
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland
Afgevaardigde interkerkelijke Bijbelclub verstandelijk gehandicapten
Contactpersoon oudervereniging Philadelphia
Collecterooster maken
Collecten tellen
Contactpersoon De Herberg
Kerstattenties
Afgevaardigde Voedselbank

***************************************************************************************

Diaken B. Wesseling

(jeugddiaken)

Afgevaardigde Jeugdraad
Jeugddiaconaat
Afgevaardigde Stichting Ontmoeting
Afgevaardigde Woord en Daad

*************************************************************************************** 
Diaken M. van Zijtveld

Contactpersoon diaconale projecten
Afgevaardigde zendingscommissie
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland
Contactpersoon vervoer naar kerkdiensten
Kerstattenties
Contactpersoon st. Ontmoeting

      

ADRESGEGEVENS
Adresgegevens diaconie:  Ridderstraat 1, 8061 GH, Hasselt
E-mail diaconie:   diaconie-at-hervormdhasselt.nl
Bankrelatie diaconie: NL48 RABO 0325 6006 43
t.n.v. N.H. Diaconie Hasselt