Hasselt. 'Ons Kerkblad' 71e jaargang nr. 10 d.d. 2 juni 2018.

Kopij
De kopij voor het volgende kerkblad, dat op zaterdag 16 juni zal uitkomen, kunt u tot donderdag 7 juni 18.00 uur mailen naar kerkblad-at-hervormdhasselt.nl
U kunt het ook bezorgen bij Sjees 3. Het nieuws voor dat nummer gaat over de periode tot 30 juni.

 

Uit de gemeente
Rondom het Woord
In de maand juni wordt in de wekelijkse eredienst ( bij het voorgaan van aan deze gemeente verbonden dienaar) geput uit de bron die we in het vierde hoofdstuk der Handelingen vinden. Op de zondag voor hemelvaart was de tekst voor de preek Hand. 4: 10. Dit hoofdstuk vormt een geheel met Hand. 3: de genezing van de verlamde bij de Schone Poort. Lloyd Jones ( een Engelse prediker uit de 20e eeuw) typeert de begintijd van de christelijke kerk na de uitstorting van de Heilige Geest als “authentic christianity”. Vertaald : authentiek ( echt, oorspronkelijk) christelijk geloof. Inhoudelijk: Jezus, Zijn kruisdood en opstanding. Aanvallen: van buiten, later van binnen uit. Vrijmoedig: zij schamen zich het evangelie niet. Gemeenschap: verbonden met de Heere en elkaar. Afhankelijk: geen doe het zelf geloof met een oppervlakkig aangebracht vernislaagje, maar levend uit en bij de bron die Jezus heet en genade spelt). In juli wordt een vervolg gegeven met preken over Handelingen 5 met dat hartverwarmende slot : “en Jezus Christus te verkondigen”. Ook na de geseling en het gebod : geen woord meer over Jezus. Zij konden het niet laten.

 

Zij die elders verzorgd worden
Op D.V. 6 juni is jarig Marije Dijkhof (06-06-1991), Spil 1-12, 8281 NN Genemuiden,
op 7 juni Cor Schroten (07-06-1956), Eikenlaan 21-b, 8024 CA Zwolle (Berkum), en op
13 juni Alfred Schra, (13-06-1983), J.P. v.d. Bentstichting, Het Gasthuysland 365, 8061 KK Hasselt.
Marije, Cor en Alfred, een fijne verjaardag en voor het nieuwe levensjaar Gods Zegen en Zijn nabijheid toegewenst.

 

Verjaardagen 80 +
Uit “Een lied in de levensavond” van prof. Velema de uitleg bij vers 15 van psalm 71: “ Niet te tellen. Hij schrijft dat hij de getallen van Gods uitreddingen, van Gods heilzame daden niet kent. D. w. z.: het is teveel om op te tellen. Toch is hij ermee bezig. Het is net als wanneer je op een heldere avond naar de sterrenhemel kijkt. Je ziet zoveel sterren, dat je ze kunt gaan tellen, maar er komt geen eind aan. Zo is de dichter overweldigd door alles wat God in zijn leven heeft gedaan. Hij gaat al die dingen uit het verleden op een rijtje zetten. Je kunt er wel mee beginnen, je kunt het niet afronden. Overweldigend is de hulp van God in zijn leven. Hij voelt zich overweldigd , net als wanneer je naar de hemel en zijn sterren kijkt.


11 juni 1936: Mevr. W. van der Vegte- van Lenthe, H. van Viandenplein 3, 8061 CX
13 juni 1931: Mevr. H. van den Berg- van Eerde, De Velde 8, 8064 PH, Zwartsluis
14 juni 1933: Mevr. A. Kronenberg- van der Horst, De Velde 12, 8064 PH, Zwartsluis
21 juni 1931: Dhr. R. Overdijk, Prinsenstraat 21, 8061 ZA
22 juni 1936: Dhr. G. R. Kloek, Glinthuisweg 14a, 8061 PP
24 juni 1926: Mevr. A. Slendebroek- Grolleman, Tijlswegje 7, 8061 JH

 

Doopdienst.
Op zondag 27 mei werden gedoopt Izar Wursten en Sophie Yada van der Klogt. De tekst voor de preek was gekozen uit het boek Handelingen. In de reactie op de verslagenheid van de hoorders op 1e pinksterdag zegt Petrus: Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal ( Hand. 2: 39). Dit woord vinden we terug in het doopformulier naast Mark. 10 en Gen. 17. Een verbondswoord met als eerst aangesprokenen het volk van God: Israël. In tweede lezing en vervulling komt dit Woord naar de christelijke gemeente.
De volgende doopdienst wordt D. V. gehouden op zondag 15 juli.

Huwelijk
Op 8 juni hopen Egbert Wesselink, Rouveen en Jolanda Meesters- Van Olst, W. Egbertsstraat 42 , in het huwelijk te treden. Op fijnzinnige wijze is op de trouwkaart in beeld gebracht hoe zij dit met elkaar beleven en aan wie zij denken. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden in de Grote kerk en begint om 19. 00 uur. In dit voor het gezin Meesters vertrouwde Godshuis ( voor Bert neemt de betekenis van dit kerkgebouw toe) liggen veel goede en bewogen herinneringen: Van bijstand en troost, van verdriet en afscheid, van vreugde en overgave. Het Woord zal op de 8e uitgaan. Zoals het uitging in het verleden. De sprekende en zich openbarende God Die zegt: Ik ben erbij. Zijn Naam maakt Hij bekend. Hij zegt tegen Mozes: Moet Ik meegaan om u gerust te stellen ( Ex. 33: 14, 15)? Met Hennieke, Gejanne en Jolinde en de (groot)ouders een goede dag toegebeden en een gezegende tijd toegewenst.Huwelijk
Het eeuwenoude kerkgebouw ( een sieraad voor Hasselt) zal opnieuw gebruikt worden voor een trouwdienst op 15 juni, die aanvangt om 19. 00 uur. Jan Theodoor ( Jan) Post, Nijkerk en Aaltje Jantine Johanna ( Aletta) Boezelman, Heerengracht 14, beloven elkaar trouw voor Gods aangezicht nadat zij voor de wet man en vrouw zijn geworden op het gemeentehuis. Helaas gaan zij ons verlaten. Zij vestigen zich in Nijkerk. Bij de officiële start van het huwelijksleven wordt ons uit het Woord aangewezen hoe God tegen het leven van en vrouw aankijkt: Hij stelt het in ( Hij staat er helemaal achter), Hij draagt de gehuwden ( ook in moeiten) en Hij geeft aanwijzingen ( huwelijksethiek). Omdat God weet van onze beperkingen geeft Hij daartoe de hulp en bijstand. We zullen Aletta missen ( zondagsschool. muziekkorps, kerkgang). Zij mogen samen in de dienst des Heeren voortgaan in de gemeente waar zij zich in Nijkerk bij aansluiten.

 

Jubileum
Op 4 juni is het 25 jaar geleden dat het net getrouwde echtpaar Prins-Palland, Industrieweg 36, de weg naar de kerk insloeg om kerkelijke bevestiging te ontvangen in het huis van God te IJsselmuiden. Ds. J. A. v. d. Velden ging voor en sprak in Gods naam de bevestigingswoorden uit en legde de handen zegenend op het bruidspaar. Uit Gods hand ontvingen zij drie kinderen. Het gezin mag leven onder de koepel van het verbond dat van geen wankelen weet. De doop blijft als zichtbaar teken en zegel ons aanspreken. Gods trouw blijft van geslacht tot geslacht. Bij Zijn woord leven, uit het evangelie putten en naar Zijn geboden wandelen

 

Jubileum
Het echtpaar Verhoek- Westrik (echte streeknamen), Sikkel 53, hoopt op 7 juni te gedenken dat zij veertig huwelijksjaren hebben ontvangen. Dat geeft u met de uwen( kinderen, kleinkinderen, moeders) veel redenen tot dankbaarheid. U noemt zelfs het getal 10. 000.Twee kerkelijke tradities ( hervormd en gereformeerd) voegden zich al 26 jaar voor het ontstaan van de PKN bij elkaar. Van huis uit ontvingen jullie liefde voor de kerk. Dat hebben jullie overgenomen. Het resulteerde vorig jaar in het toetreden tot de commissie van bijstand door de bruidegom. We zingen met psalm 100: Dient God met blijdschap en geeft Hem eer.

 

Kerkelijke stand
Ingekomen
Vanuit de Herv. Gemeente IJsselmuiden de heer en mevr. Wensink – van der Sluis , Cellemuiden 37a, 8061 RT met hun kinderen Rutger, Rosanne,Jonathan,Irene en Naomi.
Vanuit de GKV Steenwijk de familie Van der Veen-Rozendal met hun kinderen Eva en Lev, Van Dedemlaan 31, 8061 CJ Hasselt
We heten de nieuw ingekomen gemeenteleden hartelijk welkom en hopen dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in onze gemeente

.

Agenda
5 juni : Bootreis
Het openingsweekend is op 21,22 en 23 september.
Voor de hierboven genoemde data geldt : D.V.

 

Van de kerkenraad
Rondom het Heilig Avondmaal:
Op D.V. zondag 17 juni is er bediending van het Heilig Avondmaal. Op donderdag 14 juni is er censura morum aan de pastorie van 19.15 tot 19.45 uur. Daarna is er een uur van bezinning in De Regenboog;, aanvang : 20.00 uur.
We wensen u een goede week van voorbereiding toe.

Van de diaconie
Diaconierekening: NL48RABO0325600643
Projecten diaconie: NL46RABO0325625123
Postadres: Ridderstraat 1, 8061 GH Hasselt

 

NPV-vrijwillige Thuishulp
Voor ondersteuning van de hulpvrager, zijn familie en/of mantelzorger: telefoon 06-20347685Zondag 3 juni
In de dienst is de eerste collecte bestemd voor diaconie algemeen. Dit om het vele plaatselijke diaconale werk te ondersteunen.Zondag 10 juni
Deze zondag zal er bij de uitgang worden gecollecteerd voor Wycliffe Bijbelvertalers dit is een christelijke zendingsorganisatie die als doel heeft de Bijbel wereldwijd te vertalen in elke levende taal met name in culturen waar nog weinig christelijke invloeden zijn. Er zijn naar schatting bijna zevenduizend talen op de wereld. Wycliffe verwacht dat er nog in ongeveer 1900 talen een vertaalproject gestart moet worden.


Zondag 17 juni
De diaconiecollecte in de dienst is bestemd voor het jeugdwerk/catechese in de eigen gemeente. De collecte aan de avondmaalstafel is deze keer bestemd voor de stichting Hulp Oost Europa deze stichting ondersteunt verwante kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van pastoraat, diaconaat en apostolaat. Al deze collecten van harte aanbevolen.

 

Van het College van Kerkrentmeesters
Bankrekening: NL92RABO0325600627
Rekeningnummer voor collectebonnen:
NL86RABO0325631484
Het kerkkantoor, Ridderstraat 1, is geopend op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.
Tel.: 4774179, e-mail: hervormd-hasselt-at-hetnet.nl

 

Kerkradio
Voor aanvraag, verhuizing, opheffing en storing kerkradio kunt u contact opnemen met de heer H.J.H. v.d. Vegte, Gaffel 49, telefoon 4771957.

 

Woensdagavondgebed.
Ook dit keer gaan we na de 10 dagen gebed (vanaf Hemelvaartsdag tot Pinksterfeest) verder met bidden. DV elke woensdag om 19 uur in de Regenboog. Na het zingen van een psalm of lied wordt een bijbelgedeelte gelezen en een inleidinkje gehouden. 1x Per 14 dagen door een kerkenraadslid, de andere keren door één van de aanwezigen. Naar aanleiding van het bijbelgedeelte wordt kort gereageerd. Vóór we gaan bidden is er gelegenheid gebedsonderwerpen te melden. Vaak besluit de inleider het gebed. Wij zingen we nog één of meer psalmen of liederen. Bid je mee? Wees welkom!

 

Afsluiting
Tenslotte
Juni is de maand van vlaggen en tassen, spanning en opluchting, verzuchting en teleurstelling. Op de scholen wordt naar het eind van het cursusjaar toegewerkt. De grote vakantie lokt en lonkt. Docenten verlangen naar rust na de inspannende arbeid met hun klas of klassen. Ouders leven mee met hun kroost en de leerkrachten. Een korte situatieschets en impressie van een stuk van het leven dat wij met elkaar delen. Van 4-?( 12, 16, 18, 25) zat je erin. Gemiddeld doe je op school heel wat kennis op. Lessen voor het leven. In fasen van ons leven zijn en waren het mensen die God op onze weg bracht. Nederland weet zich gezegend met een uitgebreid schoolsysteem en leerplan. Er is zelfs een ministerie van onderwijs. De ouders volgen zoveel mogelijk alles met liefde en belangstelling. Zij ondersteunen de juffen en meesters in hun beleid en staan niet bij het minste of geringste op de stoep om het eens eventjes te zeggen. Zij sturen ook geen bemoeizuchtige of hyperkritische mailtjes om de onderwijzende het eens goed te zeggen.
En onze jongeren? Hoe waren we zelf vroeger? De koeien mogen nooit vergeten dat zij vroeger kalf geweest zijn. De kalveren mogen zich realiseren dat zij een keer koe hopen te worden. De catechismus heeft het over aanvaarding en respect voor het gezag. Bij de uitleg van het vierde gebod wordt deze weg aanbevolen.
Van een kind van de gemeente werd een prachtige brief ontvangen met als inhoud: “Voor alle zondagen dat u er bent: Gods zegen “!

 

H. W.

 

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid