Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt   Click to listen highlighted text! Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt Powered By GSpeech

Hasselt. 'Ons Kerkblad' 71e jaargang nr. 7 d.d. 14 april 2018


Kopij
De kopij voor het volgende kerkblad, dat op zaterdag 28 april zal uitkomen, kunt u tot donderdag 19 april 18.00 uur mailen naar kerkblad-at-hervormdhasselt.nlU kunt het ook bezorgen bij Sjees 3. Het nieuws voor dat nummer gaat over de periode tot 12 mei.


Uit de gemeente
Rondom het WoordDe periode tussen de opstanding en de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus heeft veertig dagen geduurd. Over die gemarkeerde tijd weten we vanuit de evangelie beschrijvingen van de vier evangelisten en uit het boek der Handelingen. Het getal 40 weet Lukas in Hand. 1: 3 te noemen. Hij heeft alles nauwkeurig onderzocht (LUK. 1: 1-4) en met vele oog- en oorgetuigen gesproken. Zijn tweede boek wordt geschreven om te verkondigen de dingen die het Koninkrijk van God aangaan. Over Hand. 1: 3 gaat het op zondag15 april. Uit dat zelfde hoofdstuk wordt ’s avonds vers 20-22 gelicht: apostelen zijn geroepen te getuigen van Zijn opstanding. Op 22 april wordt  ’s avonds nagedacht over Hand. 2: 24: Jezus heeft de srnarten  van de dood ontbonden ( Hand. 2: 24). Deze serie wordt afgerond op 29 april ( morgen) en 6 mei (avond) met twee preken afgesloten over Handelingen 3: 15, 26 en Hand. 4: 8-12. Het thema is: de verkondiging en het leven in de vroege kerk ( na pasen).Zij die elders verzorgd worden
Renate Zielman, Laan 19, woning A, 8071 JG Nunspeet, hoopt op 20 april jarig te zijn. Zij wordt dan 43 jaar.Renate, van harte gefeliciteerd, een mooie dag en nog een gezegende tijd toegewenst.Gemeente, een kaartje is altijd welkom! Correspondentieadres: Glinthuisweg 17a, 8061 PN Hasselt


Verjaardagen 80 +
Prof. Velema schrijft bij psalm 71:14: ” We ervaren bij onszelf dat de behoefte om tot de Heere te gaan vaak ontbreekt. We zouden wel willen. Het gaat niet. Het leeft niet. Het is zo koud van binnen, zo dor. Er leeft niets. Er brandt geen vuur. Je bent zover van de Heere vandaan. Wat moet u dan? Eenvoudig vragen of het van binnen anders wordt. Het er niet bij laten zitten, u er niet bij neerleggen (in de meest letterlijke zin van het Woord), maar vragen: Heere, geef mij die begeerte. Laat het ook in mijn hart leven om op U te hopen. Dan hopen we op God, volhardend. Steeds weer de handen vouwen en woorden vormen, en in afhankelijkheid van God leven. Waar de Heere zo gezocht wordt, verandert het geestelijk klimaat. Dan breekt de zon door, die doet hopen. Dan komt er warmte en verlangen. De lof van de Heere gaat leven, Wij willen ervan zingen. We verlangen ernaar om de lof aan God toe te brengen. Al Uw lof nog groter maken. Voelt u de voortschrijding erin? Dat is geestelijke groei in onze ouderdom.  

 
24- 4- 1936: Mevr. G. Prins- Kijk in de Vegte, Het Gasthuysland 203, 8061  KK
25- 4- 1926: Dhr. K. Bonen, Het Gasthuysland 237, 8061  KK
30- 4- 1924: Dhr. A. Kronenberg, De Velde 12, 8064  PH, Zwartsluis                                                                                 
04- 5- 1937: Mevr. H. Dunnink- ten Klooster, De Schans, Purperreigerlaan 52, 8064 DC Zwartsluis.
09- 5- 1934: Mevr. J. Sneller- de Leeuw, Steenwetering 3, 8035  PN , Zwolle
09- 5- 1932: Dhr. A. ten Klooster,  De Velde 9, 8064  PH,  Zwartsluis


Geboren
Op 28 maart 2018 werd Sophie ( wijsheid) Yada van der Klogt geboren en als dochter aan de zorgen van Henri en Pamela , Drapeniersgilde  113, toevertrouwd. Lex is haar grote broer. Vroeger werd in grote gezinnen op een speldenkussen het woord “WELKOM” gespeld. Al was het de 10e, al waren de omstandigheden zwaar, al was de armoe groot, toch: welkom. Er werd met liefde voor gezorgd. Het is bij jullie de tweede, armoe is er niet, de omstandigheden zijn  uiterlijk beter dan 100 jaar terug: het woord welkom heeft stand gehouden. De kleine Sophie mag zich omringd weten door liefdevolle ouders. Dat “welkomstwoord” is ook te verbinden met de dienst van God.  Een Engelse schrijver gaf een van zijn boeken de titel mee: Komst van Jezus en welkom bij Jezus. Ook Sophie: welkom bij Hem.

  
Doopdienst.
De volgende doopdienst is  vastgesteld op 27 mei  tijdens de morgendienst. Doopaangifte op 23 mei om 20. 00 uur in De Regenboog 

   
Teksten Zondagsschool LoÏs
Zondag 15 april : Johannes 1 : 12Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn naam geloven.
Zondag 22 april : Mattheus 28 : 18bMij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

 

Jong Volwassenkring
Het seizoen wordt afgesloten op 16 april. Om 18. 30 uur vertrekken we vanaf het kerkplein te Hasselt naar Harderwijk om rondgeleid te worden in de Grote kerk door een deskundige gids, mevr. M. Prins- Schimmel. In 2013 verscheen van haar hand een omvangrijke studie over dit monumentale godshuis zonder toren. Deze kloeke studie is gesierd met vele afbeeldingen van in- en exterieur van dit bedehuis. Na de rondleiding wordt in Harderwijk koffie gedronken. In Hasselt wordt op Ridderstraat 14 afgesloten met ontmoeting .Voor het volgend seizoen wordt gedacht aan bijbelstudie over Jacob. In een door dr. S. Janse geschreven boekje over de derde aartsvader zullen we hopelijk genoeg materiaal vinden dat ons verder helpt de schriften te verstaan. 

 

Belijdeniscatechese
Op 24 maart (Palmzondag) was de belijdenisdienst.
Achter de namen van hen die belijdenis deden leest u de teksten die zij ontvingen:  
Richard van den Berg, Matt. 10: 32
Gerben Buit, 1 Petrus 3: 15
Linda Buit- ten Brinke, Psalm 100
Harold René Schra, Matt. 7: 7, 8
Rianne Winter- Lukens, 2 Corinthe 1: 20    
De tekst voor de preek was Jesaja 53: 10 in combinatie met Markus 16: 7. De drie kernwoorden waaruit de preek was opgebouwd waren: Zijn ziel, Zijn oog, Zijn hand 

De Hazelaar
Op 20 april zal een duo van de Grote Kerk in De Hazelaar zijn om te musiceren en te mediteren. Aanvang : 19.15 uur.
 

Bijeenkomst bezoekdames- en heren.
De jaarlijkse contactmorgen voor de bezoekdames- en heren is vastgesteld op D.V. dinsdag 15 mei. We hopen om 10.00 te beginnen.Zou u deze morgen op de kalender of in de agenda willen zetten ?


Kerkelijke stand
Verhuizingen
Mevr. J.v.Dijk, Zwolsedijk 1, naar Purperreigerlaan 132, 8064 DC Zwartsluis;
Mevr. G. Prins- Kijk in de Vegte ,Het Gasthuysland 109, naar het Gasthuysland 203, 8061 KK .


Van de kerkenraad
Met dankbaarheid kan de kerkenraad meedelen dat broeder H. van der Kolk, De Horst 44, zijn verkiezing tot ouderling heeft mogen aannemen. We hopen dat hij rust mag ervaren op het genomen besluit. De Heere zij hem in alles nabij.Broeder W.A.W. de Jong, had geen vrijmoedigheid om zijn verkiezing tot diaken aan te nemen. We respecteren zijn beslissing en wensen hem in alles Gods nabijheid toe.

Er is nu nog de vacature van een diaken. We houden u op de hoogte over het verdere traject om tot invulling van deze vacature te komen.In ons persoonlijk gebed mogen we de Heere vragen of Hij ook in deze vacature weer een broeder in de plaats van diaken De Koning Gans wil aanwijzen.

Bevestiging en herbevestiging van ambtsbroeders.In de morgendienst van D.V. zondag 29 april zal broeder H.v.d. Kolk, De Horst 44, bevestigd worden tot ouderling. Ook zal in deze dienst broeder A.J. Boender herbevestigd worden als ouderling. Dit kon eerder niet plaats vinden.We wensen beide broeders in de voorbereiding op de bevestiging en op zondag 29 april Gods nabijheid toe.Laten we hen en alle broeders van de kerkenraad in onze persoonlijke voorbede gedenken.


Van de diaconie
Diaconierekening: NL48RABO0325600643
Projecten diaconie: NL46RABO0325625123
Postadres: Ridderstraat 1, 8061 GH Hasselt

 


NPV-vrijwillige Thuishulp
Voor ondersteuning van de hulpvrager, zijn familie en/of mantelzorger: telefoon 06-20347685

 

Zondag  15 april
De eerste rondgang in de dienst heeft als doel Diaconie ; ouderenwerk in de eigen gemeente 

 

Zondag  22 april 
Na de dienst wordt erbij de uitgang gecollecteerd voor de Stichting Jemina ; dit is een vanuit Nederland bestuurde stichting die zich inzet voor meervoudig gehandicapte kinderen in Israël. Stichting Jemina wordt financieel niet door de Israëlische of Palestijnse overheid gesteund .Dit houdt in dat zij voor het werk dat zij doen volledig afhankelijk zijn van giften en donaties vanuit Nederland en andere landen.

 

Zondag  29 april
De eerste collecte in de dienst heeft als bestemming het algemene werk van de diaconie.Deze en ook de andere collectes van harte aanbevolen. Van het College van Kerkrentmeesters
Bankrekening: NL92RABO0325600627
Rekeningnummer voor collectebonnen:   NL86RABO0325631484
Het kerkkantoor, Ridderstraat 1, is geopend op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur. Tel.: 4774179, e-mail: hervormd-hasselt-at-hetnet.nl


Kerkradio
Voor aanvraag, verhuizing, opheffing en storing kerkradio kunt u contact opnemen met de heer H.J.H. v.d. Vegte, Gaffel 49, telefoon 4771957.Geluidsinstallatie  
Zoals jullie in het vorige kerkblad hebben kunnen lezen,  wordt er veel aandacht door onze koster aan de nieuwe geluidsinstallatie besteed. Mocht u nu op een plek zitten waar het wat minder te verstaan is, neem dan zelf  even contact op met Jan Admiraal. Deze boxen zijn nl. meer gericht naar de luisteraars. Hij neemt dan contact op met de leverancier om het ook voor u optimaal te krijgen. Waarschijnlijk heeft u het ook al gezien dat er aanmerkelijk  minder geluidsboxen in de kerk  hangen dan bij de oude installatie. Eerst waren het nog 24 boxen met ieder 8 speakers en nu hangen er nog maar 11, meer maar wel met ieder  24 speakers erin.

De dames van het verjaringsfonds hebben toegezegd de gehele installatie voor hun rekening te nemen.  Als commissies van Advies en Bijstand  en  kerkrentmeesters willen we hen daarvoor hartelijk bedanken.


Administratieve kracht.
Joke Kosters was gedurende 35 jaar de administratieve kracht, de spin in het web, van de kerkrentmeesters. Wanneer het nu ging over de vrijwilliger bijdrage, het huren van de kerk of  over een lijst van gemeenteleden. Bij Joke was je daarvoor aan het juiste adres.  Ook had zij de regie over de collectebonnen die zelfs nog bij je  thuis werden gebracht. (je hoefde ze alleen nog maar in de juiste collectezak te doen)Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en door een slopende ziekte heeft ze haar werkzaamheden beëindigd per 1 april 2018 We willen haar voor het vele werk wat ze gedaan heeft heel hartelijk dank zeggen en wensen haar en ook haar man Wijnand veel sterkte en Gods nabijheid toe. 


Vacature
N.a.v. het bovenstaande is de volgende vacature ontstaan:
administratief medewerker (m/v),  ca. 9 uur per week
De belangrijkste taken zijn:• verwerken van de administratie van het College van Kerkrentmeesters • factureren verhuur kerk en Regenboog • administreren en uitgeven van collectebonnen• beheren ledenadministratie• ondersteunen bij jaarlijkse vrijwillige bijdrage en solidariteitskas
Onze voorkeur gaat uit naar een betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
Reacties vóór of uiterlijk 21 april 2018 inleveren bij dhr. H. Schra, De Weedebrink 12, 8061 AZ te Hasselt of email: henk-at-schra.nu ;


Van de verenigingen
Geloofsopbouw
Hoewel het winterseizoen is afgelopen, gaat de GO nog een aantal maanden door. Elke tweede en vierde zaterdagavond van de maand (14/14, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6 en 23/6) doen we samen een bijbelstudie. We zijn op dit moment bezig met het bijbelboek Jakobus wat gaat over ‘geloven en doen’. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom! Vanaf 19.00 staat de koffie/ thee klaar en rond 19.30 beginnen we met de bijbelstudie. Direct aansluitend aan GO zullen ook de Open Avonden gedurende deze periode gewoon doorgaan!
We hopen velen van jullie weer op deze avonden te mogen verwelkomen. Tot snel!

 

Zending en Evangelisatie
Boeken voor boeken
Vrijdag 20 april is het weer zover. Dan houden we ons jaarlijkse boekenfestijn. U bent welkom vanaf 19.00 uur – 20.30 uur. Laat u verrassen door de nieuwe boeken die er zijn Ook dit jaar wordt er natuurlijk weer gezorgd voor iets lekkers bij de koffie! De gehele opbrengst komt ten goede aan het nieuwe IZB doel in Almelo. Niet zover weg, maar net zo nodig! Een stad met 73.000 inwoners waar veel mensen in aanraking kunnen komen met het evangelie.Uw oude boeken kunt u nog steeds inleveren bij P. Dolfsma, W. van Russellstraat 2 of bel even: 06-53407811 (Aat Pierik) We hopen u allemaal te zien op ‘Boeken voor boeken’!


Afsluiting 
Tenslotte
De theologie van Calvijn kenmerkt zich door grondigheid, ernst, rijkdom en schriftuurlijkheid. We leren hem  vooral kennen in zijn commentaren en preken waarin hij de schriften uitlegt en zijn begeerte om Christus te verkondigen etaleert. Ter voorbereiding op de Goede Vrijdag werd met graagte en dankbaarheid deze bron aangeboord. De volgende zin werd op 30 maart ons voorgehouden: “Zal ik met zoveel genade verloren gaan? Christus rechtvaardigt mensen door hen Zijn gerechtigheid te geven op zijn beurt (wederkerig) op te nemen hun zonde,”De buit van Christus wordt de bruid voor Christus. De punten waren: offer ( ziel uitgestort in de dood), plaatsvervanging ( de zonden van velen gedragen) en voorbede ( voor de overtreders gebeden). Dit alles naar aanleiding van de laatste van de vijf preken over de profetieën van Jesaja.  Het thema luidde: de Jesajapassion.    H. W.

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid