Hasselt. 'Ons Kerkblad' 71e jaargang nr. 21 d.d.10 november 2018.

 

Kopij
De kopij voor het volgende kerkblad, dat op zaterdag 24 november zal uitkomen, kunt u tot donderdag 15 november 18.00 uur mailen naar kerkblad-at-hervormdhasselt.nl
U kunt het ook bezorgen bij Sjees 3. Het nieuws voor dat nummer gaat over de periode tot 8 december.

 

Uit de gemeente
Rondom het Woord
De laatste weken van het kerkelijk jaar 2017- 2018 wordt nog vier keer geput uit het 5e bijbelboek( Heilig Avondmaal en afsluiting kerkelijk jaar). Gedacht wordt aan Deut. 18: 15-22, Deut. 29 en 30. Het vijfde boek van de Thora is het sluitstuk van het onderwijs dat Israel ontving en meekreeg op haar weg naar het beloofde land. Zij ontvingen een wet om naar te leven, Mozes was de man Gods die niet binnen mocht in Kanaan. Hoewel hij hiertegen protesteerde, kreeg hij geen verhoring op het gebed. Hij stierf naar Gods woord. Hij hoorde van Gods genade, hij gaf het door en hij leefde er zelf van.
Op 15 november wordt u verwacht in De Regenboog voor de voorbereidingssamenkomst. We beginnen om 20. 00 uur. De koffie staat klaar. Censura morum wordt gehouden van 19. 15 uur tot 19. 45 uur op Ridderstraat 14

 

Zieken (t)huis
• In het Diaconessenziekenhuis te Meppel wordt Femke Huisman- ten Klooster, Teugel 5, verpleegd.
• Geesje Drost, Ridderstraat 44, bereidt zich voor op de negende kuur.
• Herman ten Klooster, Sportlaan 10, heeft na de bestralingen een gesprek gehad met zijn behandelende arts
• Wilma Sneller, Steenwetering 3, hoort in november meer over onderzoeken die zijn verricht.
• Dhr. Jan Jansen, Heerengracht 23, is het traject van chemo en bestralingen op 17 oktober begonnen.
• Dhr. Harm Jan Wursten, W. van Russellstraat 4, ontving een nieuwe hartklep en kwam thuis
• Mevr. De Groot- Buskes, Brandenburgstraat 29, verhuisde naar de Schans te Zwartsluis
• Mevr. Schuring – van der Velde, Mulertstraat 30, kwam na een knieoperatie thuis uit het ziekenhuis.
• De heer J. ten Klooster, Zwartewatersklooster 7, kreeg uitslagen van onderzoeken; deze geven reden tot zorg.

 

Zij die elders verzorgd worden
Op 24 november hoopt de heer J. Admiraal 69 jaar te worden. Hij woont in Mariposa, kamer 219, Sportlaan 16, 8084 VB ‘t Harde.
Van harte gefeliciteerd. En gemeente, wij laten vast wel merken dat wij hem niet vergeten!

 

Doopdienst
De volgende doopdienst is op 16 december ’s-morgens. Doopaangifte op 11 december om 21.00 uur in De Regenboog.

 

Verjaardagen 80+
Prof. Velema over psalm 71 vers 17: “Er staat niet: ik heb mezelf onderwezen, maar Gij hebt mij onderwezen. Dat wil zeggen: ik ben door U onderwezen. God nam het initiatief. Hij heeft de leiding gehouden en Hij is getrouw geweest. Daaraan is het te danken dat ik tot vandaag toe Uw wonderen verkondig. O, als U me niet had vastgehouden. Als U me niet steeds weer op Uw leerschool had genomen. Wat zou ik dan eigenwijs zijn geworden. Nu mag ik spreken van uw wijsheid en Uw goedheid. Ik mag Uw wonderen vertellen. Zoals hij zelf velen als een wonder is geweest (vers 17), zo heeft hij zelf wonderen ervaren. Daarvan wil hij spreken.
Wat zijn dat voor geweldige dingen, die hij wonderen noemt? Wij denken hierbij aan buitengewone dingen, waarin hij de handen des Heeren ziet. Een mens ervaart die maar een paar maal in zijn leven. Hier is het anders. Zijn gewone leven is vol geweest van de zorg en de trouw van God. Dat heeft hem goed gedaan. Zo is hij op de been gebleven. Zijn hele leven door is de Heere met hem bezig geweest. Hij heeft steeds weer de behoefte gevoeld om de Heere ervoor te danken. Dat doet hij ook nu nog in zijn ouderdom.”


24-11-1937: Dhr. J. Zandbergen, Pr. Marijkstraat 10, 8061 JN
26-11-1927: Mevr. A. van Ittersum- van der Kamp, Fisselerstraat 25, 8061 JS
26-11-1936: Dhr. J. Worst, Van Brandenburgstraat 27, 8061 CM

 

Catechese
Belijdeniscatechese : dinsdagavond om 20. 00 uur Regenboog. De drie belijdenisvragen zijn het raam voor de gespreksstof op de dinsdagavonden. Als eerste onderwerp: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige
Tijdens de gewone catechisatie komen onderwerpen aan de orde als occultisme, machten (de boze en de macht van God), navolging (achter wie loop je aan), hoofdlijn Genesis in 6 a 7 namen en 5 onderwerpen (schepping, zondeval, zondvloed, torenbouw van Babel, verbond met Israël), Godsbeelden. Naast de trouw van de jongeren mag niet onvermeld blijven dat zij in hun spontaniteit en eerlijkheid voor de catecheten een bron van vreugde zijn.

 

Jongvolwassenkring
Lidmatenkring: woensdag 14 nov. 20. 00 uur in De Regenboog. De jongeren ontvangen nog een herinnering via de mail. Jullie kunnen een boekje ophalen op Ridderstraat 14. Het boekje heet: De ware Jacob. Op de 14e wordt besproken Gen 27: 41- 28: 22: “Dromen in het huis van God”. Kort wordt aan de hand van “Kleine profeten deel 2” gekeken naar het bijbelboek Zacharia.
De vorige keer was de leiding in handen van onze vicaris die via een power point uitleg gaf en tijdens de presentatie in gesprek ging met de aanwezigen.Bijbelkring
Op donderdag 29 november 20. 00 uur in De Regenboog. Als onderwerp wordt het boek der psalmen in minimaal 4 keer intensief bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Op 1 november gaan we na hoe het Joodse volk, Athanasius, Augustinus, Luther en Calvijn de psalmen gezongen en beleefd hebben. Wat betref de twee laatstgenoemden zullen hun vooreden op de psalmen worden onderzocht. Prof. Selderhuis schreef over Calvijn en de psalmen een fraaie monografie: God in het midden
Op de derde samenkomst wordt er naar gestreefd een aantal hoofdthema’s en begrippen die frequent in de psalmen voorkomen toe te lichten. Hier vallen onder : aangezicht van God, vijanden, zonde, ongerechtigheid, overtreding, gerechtigheid, verbond, goedertierenheid.
Voor volgend jaar ( D. V.): de psalmen in het Nieuwe Testament, enkele psalmen toegelicht (zijn er vragen onder u over een psalm of zegt u : van die psalm zou ik meer willen weten, geef het door)

 

Ouderavond voor ouders/opvoeders van kinderen v.a. 12 jaar.
Als werkgroep ‘gezinnen’ willen we ons (dit jaar) bezighouden met onze jongeren. We merken hierin enige bezorgdheid op. Om een indruk te krijgen wat u wilt als ouder(s) en opvoeders, nodigen wij u uit voor een open-avond welke gehouden wordt op DV 29 november 2018 vanaf 20:30 uur in gebouw Immanuël.
Deze avond krijgt u de gelegenheid om met elkaar als ouders te spreken, onder het genot van een hapje en een drankje, over de invulling van de vrijdagavond/zaterdagavond van onze jongeren.
Hartelijk welkom! We zien uit naar uw komst!

Werkgroep gezinnen,
Steven Rietman ; Aat Pierik ; Janneke Potuyt ;
Henriët Aalbers ; Hetty van der Poel

 

Seniorenmiddag
Op D.V. dinsdag 20 november hopen we weer een seniorenmiddag te houden in De Regenboog.
Deze middag ontvangen we mevr. Boeve uit IJsselmuiden.
Ze heeft als thema: Een Bijbelse bezinning over brood en praktische gebruiken. Zo zal ze iets vertellen over het brood in het oude en nieuwe testament en over het gebruik van brood bij geboorte, trouw en rouw. Het belooft een interessante middag te worden. Van harte welkom!!
Deze middag is ook de boekentafel aanwezig. Er zijn , naast boeken e.d. ook al weer kerst- en nieuwjaarskaarten.
De middag begint om half 3 ; inloop vanaf 14.15 uur.
Vervoer nodig ? ? U kunt hiervoor terecht bij de heer D. van Dijk , tel.nr. 4772741 ,of bij de heer J. de Koning Gans tel.nr. 4772886 en de heer J. Booij, tel.nr 4772260.

 

Kerkelijke stand
Ingekomen
De heer E.J. ( Erik) Meuleman, Katoenweversgilde 63; 8061 DG Hasselt; gekomen vanuit de Hersteld Hervormde kerk te Rouveen e.o. Hartelijk welkom.

Uitgeschreven
De familie Bruintjes, De Meent 58. Ze gaan zich aansluiten bij de Chr. Ger. Kerk te Zwolle
Verhuizingen
De heer en mevr. Van Zeumeren – Timmerman en hun kinderen Jorwin, Jenieke en Jarko zijn van Sikkel 49 verhuisd naar Linnenweversgilde 11, 8061 DH Hasselt

 

Agenda
D.V. 6 december : Gemeenteavond

 

Van de kerkenraad
Vacature kerkenraad
Bij de op 2 november gehouden verkiezing voor een jeugddiaken is broeder B. van der Steege gekozen. Als u dit kerkblad onder ogen krijgt, is de beslissing al genomen. Hoe de uitkomst ook is, we wensen broeder Van der Steege rust toe op de genomen beslissing.
We wensen hem en broeder Van der Linde met hun gezinnen bovenal ‘s- Heeren zegen toe.

 

Rondom het Heilig Avondmaal:
Op D.V. zondag 18 november is er bediening van het Heilig Avondmaal. Donderdag 15 november is er censura morum aan de pastorie van 19,15 uur tot 19.45 uur. Daarna is er het uur van bezinning in De Regenboog; aanvang : 20.00 uur. Hartelijk welkom.

Van de diaconie
Diaconierekening: NL48RABO0325600643
Projecten diaconie: NL46RABO0325625123
Postadres: Ridderstraat 1, 8061 GH Hasselt

 

NPV-vrijwillige Thuishulp
Voor ondersteuning van de hulpvrager, zijn familie en/of mantelzorger: telefoon 06-20347685Zondag 11 november is de eerste collecte in de dienst bestemd voor het algemene werk van de diaconie, dit om het vele plaatselijke diaconale werk te ondersteunen.Zondag 18 november is de collecte in de dienst bestemd voor het ouderenwerk in onze gemeente. Bij dit doel moet u denken aan de kosten van bijvoorbeeld de ouderenmiddagen , kerstattenties broodmaaltijden met Pasen en Kerst en de bootreis.
De collecte aan de avondmaalstafel is deze keer bestemd voor de stichting Open Doors dit is een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt, waar het christendom verboden is of niet geaccepteerd wordt. Open Doors-veldkantoren ondersteunen en helpen christenen in ruim 50 landen. Dit doen ze onder andere doormiddel van gebed, het verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Ook wordt er voorlichting gegeven over christenvervolging.


Zondag 25 november wordt er met de eerste collecte in de dienst uw bijdrage gevraagd voor kosten van het jeugdwerk en de catechese in de eigen gemeente.
Al deze collecten worden van harte aanbevolen.

 

Van het College van Kerkrentmeesters
Bankrekening: NL92RABO0325600627
Rekeningnummer voor collectebonnen:
NL86RABO0325631484
Het kerkkantoor, Ridderstraat 1, is geopend op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.
Tel.: 4774179, e-mail: hervormd-hasselt-at-hetnet.nl

 

Kerkradio
Voor aanvraag, verhuizing, opheffing en storing kerkradio kunt u contact opnemen met de heer H.J.H. v.d. Vegte, Gaffel 49, telefoon 4771957.

 

Herinnering Vrijwillige Bijdrage en Solidariteitskas 2018.
Hierbij willen wij hen, die hun Vrijwillige Bijdrage 2018 nog niet of niet volledig hebben
betaald en/of de Solidariteitskas 2018 nog niet hebben betaald , vriendelijk verzoeken dit te
doen voor uiterlijk 15 december 2018. Uw medewerking bespaart ons heel veel extra werk.
Bovendien maakt u het ons dan mogelijk het boekjaar 2018 op de juiste wijze af te sluiten.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters.

 

Van de verenigingen
Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'
Agenda
D.V. woensdag 14 november hebben we geen vergadering. We hopen deze avond de streekvergadering te bezoeken. Deze wordt gehouden in het Hervormd Dienstgebouw, Oude Rijksweg 452 te Rouveen. Prof. dr. B.J.G. Reitsma hoopt deze avond te verzorgen met als thema 'Bijbel lezen in het licht van de cultuur van Israël en het Midden Oosten' . Inloop met koffie 19.45 uur en aanvang om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom. We vertrekken om 19.30 uur vanaf de Kaai.
D.V. woensdag 21 november wordt de inleiding verzorgd door J. Pierik. Deze avond behandelen we Markus 10: 32-52 waarin Jezus Zijn discipelen aankondiging doet van Zijn sterven en opstanding en hen onderwijs geeft over discipelschap. Daarna horen we van genezing van de blinde te Jericho. We beginnen om 20.00 uur in de Regenboog. Allen hartelijk welkom. Het bestuurZending en Evangelisatie
Zendingscommissie
In dit kerkblad willen wij ons als zendingscommissie graag even kort voorstellen. Maar eerst een vraag. Welk beeld heb je bij zending? En wat doe jij aan zending?
Zending is meer dan mannen in driedelige pakken in Afrika die vertellen over de Here Jezus. Zending is ook in je eigen omgeving vertellen over wie Jezus voor jou is en mensen enthousiast maken voor Hem.
De zendingscommissie bestaat uit Aat Pierik, Gerdy Borgmeier, Gerrit Wink, Marlien Hokse, Marien en Rianne van Zijtveld en Gerjo van Eijnsbergen.
Je kunt ons kennen van de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’, zendingszakjes voor GZB- en IZB-collectes of de Boeken-voor-boeken-verkoop in het voorjaar.
Naast dat we het werk van de GZB en de IZB financieel ondersteunen, willen we graag als gemeente meer betrokken raken bij het werk van de zending. U, en jij, zult daar in het komende jaar meer van horen en zien. We zoeken ook nog een aantal mensen die onze commissie willen komen versterken. Neem bij interesse contact op met een van de commissieleden!

 

Boekentafel
Vrijdagavond staat de deur van zaal 7 weer open. U bent dan van harte welkom bij de boekenkraam. Bijbels, kinderbijbels, boeken en kaarten, CD’s ,er staat van alles bij ons in de kasten. Komt u gerust een binnen lopen om een kijkje te nemen. We helpen u graag! Ook kunnen we het gewenste boek voor u bestellen. Op de ouderenmiddag in november zijn we er ook. Speciaal met het oog op de decembermaand zijn er dan kerst- en nieuwjaarskaarten, agenda s en kalenders voor het jaar 2019.
Onlangs is er een boekje verschenen, waarvan de inhoud is geschreven door Ds. M. Maas( onze oud-predikant).
Het is een bijbelstudieboekje over het Evangelie van Markus en het heet : De Mensenzoon, Die dient. Ook dit boekje is te koop bij de boekentafel.
Dus: vrijdagsavond tussen 7 en 8 uur welkom bij de boekentafel in zaal 7 van de Regenboog.

Medewerkers van de boekentafel

 

Woord en Daad comité Hasselt
Kerstworkshop
Ook dit jaar organiseren we weer een workshop waarin we een mooi kerststuk hopen te gaan maken. Op D.V. dinsdag 11 december om 19:00 uur in het MFA-gebouw bij de sporthal.
Evenals voorgaande jaren is er weer professionele begeleiding aanwezig, anders dan anders is dat je zelf iets mee mag nemen waarop je het stuk gaat maken. Bijvoorbeeld een pot of het houten frame, de spiegel of ster van voorgaande jaren. De prijs is daarom dit jaar slechts €12,50. Dit is inclusief koffie/thee en iets lekkers. Doet u dit jaar ook (weer) mee? Geef je dan voor 3 december op!

 

Winterse fototocht
Op D.V. zaterdag 1 december organiseren we een winterse foto puzzeltocht door de binnenstad van Hasselt. U kunt meedoen van 13:00-15:30 uur of van 15:30-17:00 uur. Bij de eerste groep starten we met heerlijke snert en sluiten we af met warme chocolademelk en bij de laatste groep andersom. Kosten: Volwassene: €5, Kinderen 4 t/m 12 jaar: €3. Doen jullie mee? Geef je dan uiterlijk 24 november op!

(Kerst)kaarten
We verkopen ook hele mooie (kerst)kaarten voor het goede doel. Deze kunt u kopen aan de Sikkel 37. We kunnen ook bij u langs komen met deze kaarten. Voor de kerstkaarten liggen bestelformulieren in de Regenboog en de kaarten zijn ook te zien op onze facebookpagina.

Opgeven voor de activiteiten en het bestellen van de kaarten kan bij Geesje Luikens (038-8500707), op onze facebookpagina of via woordendaadhasselt-at-gmail.com

 

Afsluiting
Proponent
Zijn weg in Hasselt en het verrichten van werkzaamheden in de stage-gemeente wordt afgewisseld met colleges in Amsterdam. Op de theologische faculteit wordt gereflecteerd op de verslagen die de studenten inleveren bij de docenten ( hoogleraren en lectoren) en ter bespreking aanbieden.
In vroegere tijden werd het anders georganiseerd. Je was een maand intern in het seminarie en was min of meer permanent in de gemeente werkzaam. Op die maanden werd later in een groep van ongeveer tien studenten o. l. v. een supervisor intensief teruggekeken. Drie arbeidsvelden kwamen altijd terug: catechese, pastoraat en verkondinging. Al in de eerste jaren van de studie waren er werkcolleges waarin verbatim( gespreksverslagen), catecheselessen en preken werden besproken. Tijdens taalexpressie werd het gebruik van je stem geanalyseerd, bekritiseerd en zo mogelijk verbeterd. Naast leerzaam was het vaak onder deze sessies die we ondergingen ontspannen. Er waren veel losbarstende lachsalvo’s over situaties die zich voordeden, De docent kon dit niet altijd waarderen. Tijdens studie en kerkelijke opleiding werd ontdekt hoe breed de toenmalige Nederlandse hervormde Kerk was. Er werd zo verschillend gedacht en getheologiseerd. Dit leidde tot felle debatten en hevige discussiesHervorming Herdenking
Een korte terugblik op de 27e van de vorige maand. Prof. Verboom refereerde naar aanleiding van Openb. 21: 5. Enkele gedachten: Christus zit op de troon en niemand anders. Door Hem is dit een genadetroon. Hij maakt alles nieuw: ons hart en leven, de kerk en de wereld
Het koor uit ’t Harde zong een gedeelte van de liederen die ook staan op de in Hasselt gemaakte en recent uitgebrachte CD. Deze CD is te verkrijgen voor ca. 15 euro en heet” Eenmaal thuis”.

 

Lezenswaardig
Een toenemende klacht: er wordt te weinig gelezen. Luther was ervoor om vooral de bijbel te lezen en niet te veel boeken erom heen. Hij zou met sommige vormen van Luthercultus niet gelukkig zijn geweest. Hij zag zich als door God gebruikte monnik die op Zijn tijd door de hemel werd gebruikt om te dienen. Naast de bijbel ( uniek) verschijnt veel dat het Woord van God wil verduidelijken en dichter bij mensen brengen. Van twee van onze hoogleraren verschenen boeken die we zonder meer een rijpe studie kunnen noemen. Prof. Immink schreef “Over God gesproken Preken in theorie en praktijk. Samenvattend lezen we op de achterzijde een korte inhoudsweergave: Dit boek gunt ons een blik in de werkkamer van de dominee. Wekelijks een preek maken is een hele uitdaging. Tijdens dat voorbereiding proces zijn theologische, communicatieve en pastorale vaardigheden in het spel. Soms luisteren kerkgangers geboeid naar een preek,maar het kan ook gebeuren dat ze afhaken en dat de preek hen niets zegt. Hoe raken kerkgangers betrokken en met welke stijl spreken voorgangers hun hoorders aan.
Eerder werd in deze kolommen al de studie van prof. V. d. Brink aangehaald: Dordt in context.

 

Tenslotte
Oktober heeft ons veel zonuren geschonken en te weinig neerslag om het grondwater op peil te houden. In de krant stond een bericht over de zon: de eerste 100. 000 jaar behoeven we niet bang te zijn voor doving van de zon en daling van de temperatuur op aarde, die onleefbaar zou worden. De Rijn bereikte bij Lobith-Tolkamer een historisch dieptepunt: 6. 50 m. Schepen hebben een smalle vaargeul, kunnen minder lading vervoeren en zitten soms vast.

Het weerbericht uit de mond van Jezus: “Als het avond geworden is, zegt u: mooi weer, want de hemel is rood. En ’s morgens: heden onweer, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden: het aanschijn van de hemel weet u wel te onderscheiden en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? “ (Matth. 16: 1- 4). Jezus weet af van letterlijke stormen en geestelijk zwaar weer. De toorn van God droeg Hij op Golgotha. het werd aardedonker. Drie uren duisternis. Hij stond op ( en toen het begon te lichten). Hij belooft Zijn kinderen: en aldaar zal geen nacht zijn en zij zullen geen kaars noch licht van de zon nodig hebben, want de Heere God verlicht hen.
H.W.

 

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid