Hasselt. 'Ons Kerkblad' 71e jaargang nr. 17 d.d. 15 september 2018.

 

Kopij

De kopij voor het volgende kerkblad, dat op zaterdag 29 september zal uitkomen, kunt u tot donderdag 20 september 18.00 uur mailen naar kerkblad-at-hervormdhasselt.nl

U kunt het ook bezorgen bij Sjees 3. Het nieuws voor dat nummer gaat over de periode tot 13 oktober.

 

Uit de gemeente

Rondom het Woord

Op 2 september is ‘s  morgens in de kerk de VBW afgesloten. De kinderen hadden gehoord bij , in en rond de Sporthal wie Jezus is: Hij geneest, redt, doet wonderen en gaat naar de hemel. In de preek werd op dit thema aangesloten.

In Matth. 9: 35, 36 ontmoeten we Jezus die in Galilea ( de streek waar hij op groeide) vele plaatsen bezocht. Hij openbaart Zich als De Leraar, De Prediker, De Genezer en De Herder. Van Ancorien werd afscheid genomen. Vele jaren gaf zij  mede leiding aan het geheel . Zusterlijk deed zij dat de laatste jaren samen met Ineke. Haar vervangster/opvolgster ( Petra Wursten) liep mee en hoopt voor het volgend jaar samen met haar echte zus het geheel voor te bereiden ( met het vele wat daarbij komt kijken).  De liturgieën met telling stromen binnen. Ouderen en jongeren hebben de preek intensief gevolgd.

Op 16 september is er bediening van het Heilig Avondmaal na de verkondiging en  ’s avonds is de dankzegging . Het Woord dat ons de weg wijst komt uit het Oude Testament. De profetieën die Habakuk in Gods Naam heeft ontvangen en uitspreekt, wijzen ons de weg. ’s Morgens Habakuk 3 vers 2:  HEERE, Uw werk behoud het in het leven in het midden van de jaren, denk in Uw toorn aan ontferming, ’s avonds Hab. 3 vers 17-19.  Bekend van het lied, dat  menigeen kent en wel eens mee heeft gezongen: Al zal de vijgenboom niet bloeien….   De woorden geven heel veel stof tot nadenken.

De enige die dit profetisch lied ten volle kon zingen was Hij Die niets over had, Zichzelf gaf voor onze zonden en ondanks verlating en angst aan Zijn God vasthield

 

Zij die elders verzorgd worden

René Schra, J.P. v.d. Bentstichting, Het Gasthuysland 367, 8061 KK Hasselt, hoopt op 21 september 28 jaar te worden.

René, een fijne dag, en voor het nieuwe levensjaar de Zegen van onze Heere toegewenst, samen met allen die in liefde rondom je staan.

 

Opening Winterwerk

Traditiegetrouw staat een aantal data jaarlijks min of meer vast. In september wordt sinds de jaren 80 van de vorige eeuw de Open Monumenten dag gehouden, Het nationale erfgoed wordt aan het volk gepresenteerd. Gratis mogen oude  panden worden betreden en musea bezocht zonder de  ( altijd handige) museumjaarkaart. Op die dagen worden in veel steden en dorpen activiteiten ontplooid en rondleidingen gehouden onder leiding  van deskundige gidsen. Hasselt loopt hierin terecht voorop.

Een of twee weken daarna wordt in diezelfde septembermaand het winterwerk geopend. U ontvangt daarvoor een speciale krant met de voor u belangrijke informatie. Op zondag gaan de twee preken over Deuteronomium 6. In de morgendienst vatten de twee woorden ”’Hart en Ziel”  het thema samen n. a. v. de verzen 1 tot  en met 9. Voor de avonddienst is voor het vervolg gekozen( vers 9-24): Israël, vergeet God niet in het land van de belofte.

Op 7 oktober wordt in de avonddienst op de Israëlzondag onze verbondenheid met het volk van God onderstreept. De diepste oorzaak van de verkiezing van dit volk wordt in Deut.7 vers 6 door de verkiezende God gegeven.

    

Doopdienst

De volgende doopdienst is op 21 oktober ’s morgens. Doopaangifte op 11 oktober om 20. 00 uur in De  Regenboog.

 

Verjaardagen 80+

Prof. Velema over psalm 71 vers 16: “De Uwe alleen”. Prachtig is dat: de Uwe alleen. Wij komen soms in de verzoeking om van de gerechtigheid van mensen , misschien ook wel van onszelf hoog op te geven. David snijdt al die stemmen af. Hij kijkt om zich heen, hij kijkt naar zichzelf.  Hij zegt: Heere, ik wil van U spreken, van Uw gerechtigheid. en van de Uwe alleen. Dat spreken is tegelijk de lof ervan vermelden. Heerlijk als de gerechtigheid van anderen en van onszelf wegvalt, om die van God over te houden. Dat betekent dat er in ons vlees wordt gesneden. Het betekent ook dat de Geest levend maakt. Zo werkt Gods lof> Je kunt je daarin verlustigen. Het is een innerlijk genoegen en het geeft diepe vreugde je te verblijden, met hart en mond, in de trouw van God. Hij houdt getrouw Zijn Woord. Naarmate je dat zegt, zul je het ondervinden. Hoe meer je ervaart, hoe vaker je het zegt.  Het blijft haken in hart en hoofd: Uw gerechtigheid, de Uwe alleen.

 

20- 9- 1933: Mevr. Feenstra- Visscher, Buiten de Enkpoort 36, 8061  HR

24- 9- 1930: Dhr. D. J.  Rozendaal, W. van Russellstraat 37, 8061  CP

 

Seniorenmiddag

In het vorige kerkblad is reeds melding gemaakt van de eerste seniorenmiddag van dit seizoen op D.V. dinsdag 18 september in De Regenboog.

De aanvang is 14.30 uur; inloop vanaf 14.15 uur.

Deze middag zal de heer L. Dalhuisen uit Oene ons iets vertellen over ds. Doornebal die vele jaren in Oene heeft gestaan en ook bekend is van zijn stukjes in het Veluws kerkblad. We hopen op een mooie middag.

Graag nodigen we ook nieuwe bezoekers uit.

Hartelijk welkom jongere en oudere senioren.

Vervoer nodig ? U kunt hiervoor terecht bij de heer D. van Dijk , tel.nr. 4772741 ,of bij de heer J. de Koning Gans tel.nr. 4772886 en de heer J. Booij, tel.nr 4772260.

 

De Hazelaar

Dhr. J. Rozendal is op D. V. 12 oktober samen met organist De Koning Gans in De azHazelaar om de virjdagavondoverdenkitn te verzrgwen.H Hazelaar  om de vrijdagavond overdenking te verzorgen namens de wijkgemeente “Grote kerk”.

 

Catechese

De uitnodigingen werden bezorgd. De opgaven druppelen binnen. Op de vraag :  heb je er zin in?, zou wel eens een gevarieerd antwoord kunnen binnenkomen. De twee catecheten zien het wel zitten en zien ernaar uit om dit schone stuk gemeentewerk te doen. Vroeger had men het over de “kattebak”. Deze gewoonte is niet veranderd.  Liever te spreken over het “feest” van de catechese.             

Eerste keer belijdeniscatechese :  dinsdag 25  september: 20. 00 uur Regenboog. En niet zoals in de gemeentegids om 19. 30 uur.

 

Lidmatenkring

Lidmatenkring: woensdag 26 sept. 20. 00 uur Regenboog. De jongeren ontvangen nog een herinnering via de mail. Vanaf 17 september kunnen jullie een boekje ophalen op Ridderstraat 14. Het boekje heet: De ware Jacob. Op de 26e wordt besproken na een algemene inleiding Gen. 25: 19- 34: Israël in de spiegel. Kort wordt aan de hand van “Kleine profeten deel 2” gekeken naar het bijbelboek Haggai.

 

Bijbelkring

Op donderdag 4 oktober  20. 00 uur  in De Regenboog. Als onderwerp wordt het boek der psalmen in twee keer intensief bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Deze avond letten we op de indeling, de structuur, de soorten psalmen, de diverse kleine bundels die in het geheel een plaats te hebben en naar de functie van de psalmen in Israël en in het Jodendom nu. Op 1 november gaan we na hoe Athanasius , Augustinus, Luther en Calvijn de psalmen gezongen en beleefd hebben  

 

Vakantiebijbelweek / Houtdorp
We kijken terug op een hele mooie en gezegende VakantieBijbelWeek!! Ook dit jaar hebben we weer zo’n 300 kinderen met open armen mogen ontvangen, en wat is er geknutseld, gespeeld en getimmerd. We hebben liederen gezongen, verhalen verteld; wat was het ontzettend fijn om met zo’n groot, enthousiast team bezig te zijn in Gods Wijngaard!!

We danken de Heere God, voor wat Hij ons gaf in deze week en dat Hij ons wilde gebruiken voor dit werk, op welke manier en welke plek dan ook.

We zijn ook dankbaar voor de vele vrijwilligers, ieder met zijn/haar talent mocht een schakel zijn in het mooie werk van de VBW. Cake- & pannenkoekenbakkers, oppasdames, verhalenvertellers, timmermensen, rondlopers,  groepsleiders, cateringdames, logistieke mensen, muziekband, beamermannen, EHBO-ers, fotograaf en beheerders van de zaal, juryleden, websitebeheerder….. ALLEMAAL heel, heel hartelijk BEDANKT voor jullie geweldige inzet !!

Nu de VakantieBijbelWeek voorbij is mogen we de kinderen weer loslaten en overgeven in de Beste Handen! We willen jullie vragen om gebed of God in de harten van de kinderen verder werkt met de liederen en de boodschap die wij hen hebben mogen meegeven.

Hartelijke groet,

Ineke, Petra & Ancorien

 

Agenda

Openingsweekend op 21, 22 en 23 september

Verkiezing van een jeugddiaken: 5 oktober.

Voor alle data geldt : Deo volente.

 

Vicaris

Vanaf 26 september strijkt prop. C. Budding uit Elspeet neer in Hasselt. Hij bereidt zich voor op het predikantschap en heeft Hasselt uitgekozen als stageplaats. Op diverse momenten en verschillende  gelegenheden komt u hem tegen. Hij zal in allerlei werkvelden worden ingezet: preekstoel, catechese, kringwerk, pastoraat. Hij hoopt volgend jaar oktober beroepbaar te zijn. Naast de studie en het vicariaat ( tot juni 2019) is hij pastoraal medewerker in Ederveen.  

 

Van de diaconie

Diaconierekening:                   NL48RABO0325600643

Projecten diaconie:                 NL46RABO0325625123

Postadres: Ridderstraat 1, 8061 GH Hasselt

 

NPV-vrijwillige Thuishulp

Voor ondersteuning van de hulpvrager, zijn familie en/of mantelzorger: telefoon 06-20347685

 

Zondag 16 september is de collecte in de dienst bestemd voor het diaconale ouderenwerk in de eigen gemeente.

De collecte aan de avondmaalstafel is deze keer bestemd voor de S.D.O.K. ( Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen.

 

Zondag 23 september in de collecte bij de uitgang bestemd voor Trans World Radio.
Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. De programma’s van TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd.Zondag 30 september is de tweede collecte in de dienst bestemd voor het algemene werk van de diaconie.
Al deze collectes van harte aanbevolen.

 

Kledinghulp

Een gezin uit Syrie dat hier is gekomen om asiel te zoeken heeft behoefte aan winterkleding voor drie jongens in de leeftijd van 5, 7 en 9 jaar.

 

Van het College van Kerkrentmeesters

Bankrekening:                NL92RABO0325600627

Rekeningnummer voor collectebonnen:

                                      NL86RABO0325631484

Het kerkkantoor, Ridderstraat 1, is geopend op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.

Tel.: 4774179, e-mail: hervormd-hasselt-at-hetnet.nl

 

Kerkradio

Voor aanvraag, verhuizing, opheffing en storing kerkradio kunt u contact opnemen met de heer H.J.H. v.d. Vegte, Gaffel 49, telefoon 4771957.

 

Kerk schoonmaken

Zoals jullie allen weten heeft Geesje Drost al vele jaren wekelijks de kerk schoon gemaakt.  De laatste jaren samen met hulp van haar man Jacob. Door haar ziekte heeft Geesje te kennen gegeven om daarmee te stoppen. In de vakantieperiode is het nog intern opgelost maar nu zijn we op zoek naar een paar nieuwe schoonmaak(st)ers.

Het gaat om plm. 5 uur per week en we zijn bereid om hier een vrijwilligersvergoeding voor te geven.

Voor vragen hierover kunt u zich melden bij de koster Jan Admiraal.  06-22982964

Heeft u interesse, dan mag u bellen of mailen tot  uiterlijk 22 september  naar ouderling kerkrentmeester  Henk  Schra  06-55144678 of  henk-at-schra.nu

 

Van de verenigingen

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Agenda 

D.V. woensdag 26 september beginnen we met onze vergaderingen. Op de eerste avond behandelen we de Bijbelstudie uit de 'Hervormde Vaan' van juli/augustus. Dit jaar vervolgen we de inleidingen uit het Bijbelboek Markus.                                                                                                             

De Bijbelstudies volgen we uit het Oude Testament. Ds. J.M. Molenaar behandelt dit seizoen het Bijbelboek Psalmen en zal vanuit dit boek vooral nagaan wie God is en hoe Hij Zich bekend maakt in Zijn daden. Deze avond overdenken we Psalm 91 dat spreekt over Gods zorg temidden van dreiging en dood.                                                                                

Veel eeuwen lang hebben de psalmen mensen getroost, bemoedigd, gesterkt en opgewekt om God te prijzen - tot op de dag van vandaag. De Bijbel is een grote schat en het Psalmboek is daarin van bijzondere waarde. Toch zijn de Psalmen niet in de eerste plaats om ons geschreven. Ook gaan de Psalmen niet over ons! Het onderwijs in de Psalmen gaat verder dan het verlenen van geestelijke steun. De Psalmen laten ons zien wie Christus is en wat Gods weg is met Israël en de volkeren en geven antwoord op de woorden en daden van God. In dit alles moeten we weten dat de Heilige Geest de auteur is, die de schrijvers inspireerde. Hierin ligt een aanwijzing hoe wij de Psalmen moeten leren lezen. We mogen ons daar ook in oefenen door samen Gods Woord te onderzoeken. We hopen weer velen te mogen ontmoeten op onze vergaderingen en u/jij bent hartelijk welkom om 20.00 uur in de 'Regenboog'                                                                                           Het bestuur

 

De boekentafel

De deuren van de Regenboog zijn weer geopend en vrijdag 28 september zijn we ook weer van de partij! Dan kunt u net als voorgaande jaren weer bij ons terecht voor uw boeken, kaarten etc. Regelmatig wordt de voorraad aangevuld! U bent van harte welkom om eens te kijken. Mocht uw keus er niet tussen staan dan kunnen we het voor  bestellen. Ook verkopen we boekenbonnen. Tijd en plaats is het zelfde gebleven: vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur in zaal 7 van gebouw de Regenboog.

Met vriendelijke groet,

medewerkers boekentafel

 

Afsluiting

Dordtse Leerregels

Op 15 september is er in de Grote Kerk te Hasselt een landelijk symposium georganiseerd rond het thema 400 jaar Dordtse leerregels. Naast de vier sprekers  ( burg. Bilder, Prof. Van Vlastuin, prof. Verboom en

prof. Selderhuis) is er samenzang, zijn er muzikale intermezzi en  wordt een boek gepresenteerd. De bijeenkomst wordt geopend door ds. J. M. J. Kieviet, voorzitter Protestants Nederland. Harm Hoeve speelt op het orgel en Stereo verleent haar medewerking. De middag begint om 14. 00 uur en wordt ca. 16. 30 uur afgesloten. Een unieke kans om zonder reistijd met de fiets die middag in de Grote kerk rond een onderwerp samen te zijn  waarover kundige theologen hun inzichten met u zullen delen. Velen van buiten Hasselt moeten  met de auto of met het openbaar vervoer naar Hasselt toekomen. De verwachting is dat de kerk goed gevuld zal zijn.   

In aansluiting op dit persbericht het volgende. In de kerkenraad wordt nagedacht over de invulling van de avonddienst na zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Dordtse leerregels gereedkwamen. Naast de catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis een van de drie belijdenisgeschriften die stonden aan het begin van de kerk der Reformatie in Nederland. Dit verleden mogen we

niet veronachtzamen. Het lijkt de kerkenraad goed om enkele preken aan dit thema te wijden. Daarmee wordt recht gedaan aan het leerkarakter van de avonddienst en aan onze kerkelijke geschiedenis, waarin God zich niet onbetuigd liet en ons land  en volk van Hem bijzondere zegeningen ontvingen.  

 

Tenslotte

Een gemeentelid vertelde hoe hij het geloof en het dagelijkse leven met elkaar in verband bracht:

Het leven aanpassen aan het geloof; en niet zoals we geneigd zijn: het geloof aanpassen aan het leven.  De  Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr heeft ons het volgende gebed nagelaten:

 

Gebed om kalmte

God, schenk me de kalmte om te aanvaarden

wat ik niet kan veranderen.

De moed om te veranderen wat ik kan veranderen.

En de wijsheid om het verschil te zien.

Te leven van dag tot dag,

van moment tot moment.

Om moeilijke tijden te aanvaarden

als een weg naar vrede.

Om de zondige wereld te nemen zoals die is.

Niet zoals ik wil dat die is.

Erop vertrouwen dat U alle dingen goedmaakt

als ik me aan uw wil overgeef.

Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn

en met U uiterst gelukkig te zijn in de eeuwigheid.

Amen.

H. W,

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid