Hasselt. 'Ons Kerkblad' 71e jaargang nr. 13 d.d. 14 juli 2018.

Kopij
De kopij voor het volgende kerkblad, dat op zaterdag 28 juli zal uitkomen, kunt u tot donderdag 19 juli 18.00 uur mailen naar g-hofstede-at-ziggo.nl
U kunt het ook bezorgen bij Het Ambt 4. Het nieuws voor dat nummer gaat over de periode tot 18 augustus, dat is dus voor drie weken!

 

Uit de gemeente
Rondom het Woord
De hernieuwde kennismaking met de gemeente die groeit rond het kruis en de opstanding van de Heere Jezus uit de dood wordt op 15 juli voortgezet. Tijdens de morgendienst wordt de doop bediend aan de kleine van het echtpaar Boender uit Zwartsluis. De apostelen zitten gevangen, worden bevrijd en verkondigen het Woord (Hand. 5: 17-23). Tijdens de avonddienst horen we de leermeester van Paulus, Gamaliël, een goed advies uitspreken: “Is het uit de mens, het zal worden gebroken. Is het uit God, u kunt het niet breken” (Hand. 5: 38, 39). De weken daarna zullen gastvoorgangers de steven richting Hasselt wenden om het Woord van God in uw midden te verkondigen.
Tijdens de vakantie (20-7 tot 3-8) zal dhr. Roozendaal bezoekwerk doen waar dat extra nodig is (zieken etc.).

 

Terugblik
De geestelijk erfenis en nalatenschap van Calvijn (1509-1564) is bijna onuitputtelijk. Nog altijd worden preken vertaald en uitgegeven. Voor deze boeken is wereldwijd markt. De hoofdwerken van hem zijn de commentaren op bijna alle Bijbelboeken en de Institutie. Deze samenvatting van de Christelijke leer werd vertaald door A. Sizoo en recenter door dr. C. de Niet. Vele predikanten, die geroepen zijn de Schriften uit te leggen, maken dankbaar gebruik van de commentaren. Typerend voor Calvijn zijn frisheid en helderheid. Bij Handelingen 4: 32-36 maakt hij de volgende snedige en nuchtere opmerkingen:
De wederdopers en andere fanatieke mensen hebben onder dit voorwendsel verwarring gesticht, even alsof er onder de Christenen geen burgerlijk eigendom van goederen mocht bestaan: deze dwaasheid heb ik kort weerlegd bij hoofdstuk 2. Want Lukas schrijft geen algemeen geldende wet voor, die wij nadrukkelijk moeten naleven, wanneer hij zegt wat zij gedaan hebben in wie zich een bijzondere krachtige werking van de Heilige Geest openbaarde. Noch spreekt hij over allen zonder uitzondering, zodat men zou moeten besluiten, dat niemand voor een Christen mag gehouden worden tenzij hij al zijn goederen verkoopt

 

Doopdienst.
De volgende doopdienst wordt D. V. gehouden op zondag 15 juli. Tekst voor de verkondiging: Hand. 5: 17-23.

 

Zij die elders verzorgd worden
De heer G.J. Koerhuis, De Schans, Purperreigerlaan 54, 8064 DC Zwartsluis, hoopt op 17 juli 82 jaar te worden.
Heer Koerhuis, van harte gefeliciteerd, een goede dag en samen met allen die rondom u staan, voor het nieuwe levensjaar, Gods onmisbare Zegen toegewenst

.

 

Geboren
Dank aan God mag de boventoon voeren. Jan, Sigrid en Sophie Hofstede-Leusink, Drapeniersgilde 56, ontvingen op 3 juli hun tweede dochter en eerste zusje. De kleine luistert naar de namen Naomi Anna. Het ontvangen van en genoemd worden bij name is een door God gegeven onderscheid. Hij geeft de mensen namen. Hij laat die naam ook klinken bij de bediening van de Heilige doop, waarin Hij Zijn naam aan onze naam verbindt. Daarmee worden geboortenamen ook de doopnamen, onderscheiden van de roepnaam. Als Hij namen in de Bijbel expliciet noemt, doet Hij dat roepend en de aandacht vragend. Voor Zichzelf, voor Zijn Zoon. Om in die weg te gaan die geloven heet. Hij zegt tegen de ouders: jullie geef Ik hierin een taak.

 

Geboren
Dezelfde dag opnieuw contact met een dankbare vader die het goede en blijde nieuws overbracht. Martijn en Alien Vinke- Prins, Prinses Marijkestraat 9, mochten eveneens de vreugde van het ouderschap opnieuw beleven. Het zusje van Dilan heet Lisanna en werd geboren op 4 juli. Gezins- en familieleven wordt als opdracht en gave geschonken. Zo leren we het in de tien woorden van God. Eert uw vader en uw moeder…. Een gebod met een belofte: Opdat het u welga.
In het gezin wordt de basis gelegd voor je levensweg. Dat begint al voor de geboorte. Kinderen zijn een erfdeel des Heeren. Met ernst en liefde met hen omgaan. Hen laten zien en horen: wie wij zijn (gevallen mensen), wie Hij is voor Wiens aangezicht we leven.

 

VBW
Het leger vrijwilligers is bijna op sterkte. Niet om op oorlogspad te gaan, maar de vrede te boodschappen. In de laatste week van de grote vakantie is het aan de Prinsenstraat bij de Sporthal een komen en gaan, bruisende stilte en gevulde tijd. Een kennismaking met de Heere Jezus wordt beoogd: lerend, genezend, reddend. Precies zoals het evangelie ons Hem laat zien.

 

Hazelaar
Het lijkt ver weg. Toch goed om het vast even te melden: 24 augustus Grote kerk in de Hazelaar om te mediteren en te musiceren.

 

Benefiet
Netto bleef er voor de waterputten in Malawi 1188 euro over na aftrek van de kosten. Dank aan CRK en Salem, dank aan de sponsores die dit mogelijk hebben gemaakt

.

Kerkelijke stand
Ingekomen.
Vanuit de Herv. Gemeente De Baak in Hasselt: de heer G.J. Keuper en mevr. G. Keuper-van den End, Hoefijzer 3, Hasselt.
Vanuit de Herv. Gemeente De Baak in Hasselt: mevr. H. Schultink, Ruitenstraat 27, Hasselt.
Van harte welkom in onze gemeente; we hopen dat u zich er thuis mag voelen.
Vanuit Zwolle: Petra Würsten, De Velde 36, 8064 PJ.
Ook Petra: terug van weg geweest; Welkom.


Verhuizing.
Mevr. De Visser (Geul 32, Zwolle ) is verhuisd naar Rijnlaan 114, 8032 TZ Zwolle.
De heer A. ten Klooster, De Velde 9, is naar Het Zonnehuis in Zwolle gegaan.

 

Agenda
Vakantiebijbelweek op 28, 29 en 30 augustus
Openingsweekend op 21, 22 en 23 september


Koffiedrinken in zomertijd:
Zondag 15 juli wijk 4
Zondag 22 juli wijk 5
Zondag 29 juli wijk 6
Zondag 5 augustus wijk 7
Zondag 12 augustus wijk 8
Zondag 19 augustus wijk 9
Zondag 26 augustus wijk 10

 

Van de diaconie
Diaconierekening: NL48RABO0325600643
Projecten diaconie: NL46RABO0325625123
Postadres: Ridderstraat 1, 8061 GH Hasselt

 

NPV-vrijwillige Thuishulp
Voor ondersteuning van de hulpvrager, zijn familie en/of mantelzorger: telefoon 06-20347685

 

Zondag 15 juli
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het missionaire werk van de IZB in Almelo.
De diaconie heeft in overleg met de IZB besloten om in plaats van het project Licht op Zuid in Rotterdam het missionaire werk in Almelo voor een periode van ± drie jaar te gaan ondersteunen.
Ds. Catherinus Elsinga is daar predikant van wijkgemeente ‘De Ontmoeting’. Parttime, want daarnaast is hij missionair predikant voor de IZB en missionair adviseur voor de andere wijkgemeenten in Almelo. Zijn wijkgemeente is onlangs verhuisd naar een ander pand, met meer mogelijkheden voor ‘kerk-zijn voor de buurt’. Hij heeft eerst gekeken welke bestaande activiteiten een impuls zouden kunnen krijgen door deze nieuwe locatie, bijvoorbeeld de kinderclubs, het kinderkoor en de Alphacursus’, vertelt ds. Elsinga. ‘Een behoorlijk deel van de wijk bestaat uit sociaal-zwakkeren. Via het koffie-café – een inloophuis - en een creatief uurtje met naai- en herstelwerk, leggen we contact met bewoners. Elke donderdagochtend houd hij spreekuur, voor iedereen die vrijblijvend en vertrouwelijk een gesprek wil. ‘Het geheim van missionair gemeentezijn is het persoonlijke geloofsleven van de leden’, zegt Elsinga. ‘Als we dichtbij de Heere God leven, heeft dat zijn uitstraling, ook in de contacten met niet-christenen. Dan wordt dit pand een “Huis waarin Uw vrede is”.
We weten ons verbonden met dit missionaire werk en zullen u in de toekomst regelmatig om een bijdrage vragen om het missionaire werk in Almelo voort te kunnen zetten.


Zondag 22 juli
De eerste collecte in de dienst is deze week bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen gemeente.


Zondag 29 Juli
De diaconie collecte in de dienst is deze week bestemd voor het Scharlaken Koord. Scharlaken Koord is een onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie voor prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad). Ook aan de ouders wordt hulp verleend. Naast maatschappelijk werk doen ze ook straatwerk. Ze bezoeken de vrouwen op hun werkplek en leggen contact met hen. Dit doen ze in Amsterdam, Haarlem maar ook in Oost Nederland, ook wordt er preventieve voorlichting gegeven.
Al deze collectes van harte aanbevolen.

 

Van het College van Kerkrentmeesters
Bankrekening: NL92RABO0325600627
Rekeningnummer voor collectebonnen:
NL86RABO0325631484
Het kerkkantoor, Ridderstraat 1, is geopend op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.
Tel.: 4774179, e-mail: hervormd-hasselt-at-hetnet.nl

 

Kerkradio
Voor aanvraag, verhuizing, opheffing en storing kerkradio kunt u contact opnemen met de heer H.J.H. v.d. Vegte, Gaffel 49, telefoon 4771957.

 

Kerkkantoor gesloten
I.v.m. vakantie van Gerrina Wink is op de dinsdagen 24 juli en 31 juli het kerkkantoor gesloten en is het niet mogelijk om dan collectebonnen op te halen.
Wanneer u dit leest en nog een bedrag overmaakt vóór 17 juli dan lukt het nog om op dinsdag 17 juli de bestelde bonnen op te halen op het kerkkantoor tussen 10.30 en 12.00 uur. Anders moet er helaas gewacht worden tot dinsdag 3 augustus.

 

Vakantiebijbelweek
Dag jongens en meisjes!
Over een tijdje is het alweer zover….de vakantiebijbelweek!!! Komen jullie ook allemaal?!

Het thema dit jaar is ‘Zoek het uit’. Samen ontdekken we wie Jezus is en wat Hij voor ons doet.
Jezus die leeft, vergeeft en geneest, die ons redt en voor ons wil zorgen. Door alles heen mogen we ontdekken dat we bij Jezus mogen horen en dat Hij ons redt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. (Matt 6:33)

Alle kinderen tussen de 4 jaar en 12 jaar mogen komen, dus het zou leuk zijn als je ook je vrienden en vriendinnen mee neemt. Ben je tussen de 4 en 7 jaar dan zijn er allerlei leuke spelletjes en gaan we zingen en knutselen, hou je niet van knutselen dan zijn er nog andere leuke creatieve activiteiten.
En voor de kids van 8 t/m 12 jaar is er het Houtdorp waarin samen geknutseld, getimmerd en versierd wordt aan de mooiste huisjes om op de laatste dag te kijken welk groepje het mooiste huisje heeft gemaakt!
Opgeven kan vanaf 21 augustus via de site: www.hervormdhasselt.nl/vbw
Dus zet het alvast in jullie agenda: 28, 29 en 30 augustus!
Tot dan!!!

 

Startweekend 2018
Beste allemaal
Let op!
Volop zomer en toch al bezig met de voorbereidingen voor de start van het winterwerk. Wie doet nu zoiets? Nou dat doen wij, de organisatie Startweekend 2018 en daar is alle reden toe! Gerelateerd aan het thema “Met hart en ziel” hopen we op 21, 22 en 23 september 2018 weer een spectaculair startweekend vorm te geven. Er zal ruimte zijn voor bezinning, ontmoeting, ontspanning én uitdaging. Meer details volgen in “De Startweekendkrant” die eind augustus/begin september zal worden verspreid. Maar blokkeer deze datums nu al in uw agenda.
Let op! Niet alleen de zaterdag en de zondag. Oók voor de vrijdagavond en vrijdagnacht wordt jong en oud verwacht. Er wordt dit jaar groots uitgepakt!
In het weekend na Prinsjesdag hopen wij op een grote opkomst voor de start van het winterwerk in de wijngaard van onze Koning!
De organisatie van het startweekend 2018 nodigt jullie allemaal van harte uit.

 

Afsluiting
Hasselt op de kaart
Gemeentebesturen, horeca-ondernemingen en middenstanders houden van een dergelijke term. Er wordt veel georganiseerd om dit doel te halen. Dikwijls veel herrie en lawaai, sensatie en andere malligheden. Deze activiteiten gaan vaak gepaard met veel rustverstoring, overmatig alcohol-gebruik en overlast. Tot diep in de nacht. De normale nachtrust wordt verstoord en in je tuin kun je overdag niet zitten vanwege de dreun die bonst. Tijdens een Euifeest in een van de vorige jaren verdween een uil die in onze tuin verbleef, om daarna nooit meer terug te keren.
In de krant van 28 juni en de Zwartewaterkrant van 26 juni stond nu eens iets waar je van harte achter kunt staan. Het past bij “het op de kaart zetten” van Hasselt. Drie berichten in een krant: een groot interview met Eppo Schmidt en Marja Montanje over de door hen samengestelde tentoonstelling over de geschiedenis van het kerkelijk leven in Hasselt, een uitnodiging om die expositie in het Oude Stadhuis te bezoeken en een redactioneel bericht over de restauratie van de toren. De exposite is warm aan te bevelen. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur (vanaf 11 sept. van 11.00 uur tot 15.00 uur). De toegang is gratis. Meer informatie: refo500.com.
Over de toren nog dit: de toren brandde in 1725 af door blikseminslagen en werd daarna herbouwd. De Grote- of Stephanuskerk, die dateert uit 1497, geniet landelijk bekendheid om zijn fraaie Knol-orgel. De leien zijn los- en kapotgegaan doordat de bliksembeveiliging los zat. Nu worden leien, loodwerk en beveiliging hersteld. Ook zijn het kruis en het haantje bovenop de toren naar beneden gehaald . Er was n.l. een stukje van het kruis af. Dat wordt weer aangesmeed. Het haantje wordt hersteld en opnieuw verguld. Ook de uurwerkplaten zijn gedemonteerd en worden gerestaureerd.

 

Tenslotte
Franca Treur, Maarten ’t Hart, Jan Wolkers, Jan Siebelink: Wat hebben zij gemeenschappelijk? Schrijvers die een breed publiek aanspreken, maar vooral dat zij alle vier een christelijke opvoeding hebben genoten. Dit heeft hen zo bepaald dat zij in hun boeken één en andermaal dit als onderwerp kozen. Van radicaal ermee brekend en erop afgevend tot worstelend verwerken en meedragen. In de laatste roman van Franca Treur (Hoort naar mijn stem) doet zij een boekje open over haar beleving van het verkeren in kringen van de geref. gemeente. Kritisch lezen en verwerken van zo’n boek draagt vruchten. Hoe is het bij ons? Leven we bij het evangelie van Gods genade? Is God in Christus voor ons levende werkelijkheid? Hebben we echt nieuwe schoenen als we voornemens zijn de oude weg te gooien? Spelden we onszelf niet wat op de mouw door tegen onszelf te zeggen: eindelijk bevrijd van het kerkelijk juk en de geestelijke dwangbuis.
Het heeft vele gevolgen als we de kerk op zondagmorgen inruilen voor de racefiets. De gemeente verlaten met haar vastigheden en ons heil zoeken in wereldse vaagheden. Gelukkiger wordt de mens er niet van en echt houvast vindt niemand bij het spinrag van de tijd.
Daartegenover laten we ons voeden en laven door andere bronnen. Deze willen ons dichter bij Christus brengen en bij het Woord van Zijn genade. Boeken die daarbij kunnen helpen en als goede wegwijzers willen functioneren zijn b. v. Piet L. de Jong, Sores en zegen, Aat van Toor, Nu het ouderdomt (scheerlicht over het leven van ds. A. Beens). Zij hebben in de dienst van de Heere gestaan en laten daarvan een impressie achter. Niet oubollig gemijmer, geen nietszeggende terminologie, maar ambtelijk staan in de wijngaard van de Heere. Hij zegt tegen Gideon: Ga heen in deze uw kracht (die altijd in zwakheid wordt volbracht).

H. W.

 

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid