De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Inleiding

Diaconaat komt van het Griekse woord diaconea en betekend dienen in de zin van dienen aan tafel met het Heilig Avondmaal, dienst en hulpverlening aan de ander in nood, maar ook het voorzien in de levensbehoefte van mensen die dit nodig hebben.

In de eerste christelijke gemeente van Jeruzalem is het diaconaat ingesteld, om de apostelen te ondersteunen.

Het belangrijkste doel van de diaconie is nog steeds die zorg voor de armen, of in onze tijd de zwakkeren in de samenleving.

Overigens is de zorg voor een ander op zichzelf een taak voor iedere christen. Zowel in het gezin, als in de gemeente dienen we onze naasten hetzij financieel, dan wel metterdaad te steunen.

Diaconaat in de Hervormde Gemeente van Hasselt

Het huidige college van diakenen bestaat uit 6 personen, waarvan één diaken een bijzondere taak heeft als jeugddiaken (zie taakomschrijvingen diaconie).
In de eredienst wordt altijd één keer gecollecteerd voor een diaconaal doel. De diaconie dient over ruim voldoende middelen om haar taken uit te kunnen voeren. Deze middelen komen voor het grootste deel voort uit gaven van gemeenteleden in de eredienst en deels uit inkomsten uit eigen vermogen.
De besteding van de diaconale gaven gebeurt door:

◦ directe ondersteuning van personen / gezinnen;

◦ bijdragen die besteed worden aan lokale, nationale en internationale organisaties, volgens een jaarlijks vastgesteld collecterooster eventueel aangevuld met een giftenlijst;

◦ de diaconie draagt bij aan vakanties voor gehandicapte gemeenteleden;

◦ met de kerst wordt er een attentie verzorgd voor de ouderen, zieken en gehandicapten in de gemeente.

De diaconie voert het beheer uit over het bouwland, waarvan de netto opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning van het diaconale werk in de eigen gemeente.
Doel(groep): de doelgroep waar de diaconie zich praktisch op richt bestaat nu voor het belangrijkste
Deel uit eigen gemeenteleden. Daarnaast worden door financiële bijdragen aan individuen en organisaties, hulpbehoevenden in Nederland en daarbuiten ondersteund.

Het dienen aan de Avondmaalstafel is één van de taken van de diakenen. Hierbij helpen ze de voorganger, zodat de viering in goede orde verloopt.

Daarnaast willen de diakenen zich inzetten op het gebied van toerusting en bewust maken van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping. Het diaconale werk is een taak van de hele gemeente. De diaconie moet de gemeente daarbij ondersteunen en wijzen op haar roeping die ze heeft in het gezin, de gemeente, naar de naasten toe en wereldwijd. Dit werk wordt uitgevoerd door het toelichten van doelen van te houden collecten in het kerkblad, ook worden er diaconale avonden gehouden en er zijn diaconale activiteiten in de gemeente.

De diaconie is betrokken bij een drietal diaconale projecten.

1. Woord & Daad adoptiekinderen: De Hervormde Gemeente van Hasselt is een aantal jaren geleden gestart met het financieel adopteren van kinderen via de stichting Woord en Daad.
Op dit moment hebben we 6 kinderen uit India en 2 uit Burkina Faso. O.a. de dankdagcollecte wordt jaarlijks besteed aan onze adoptiekinderen. 

2. IZB project Siddeburen. Het doel is: een nieuwe verbinding te maken tussen het evangelie van Jezus Christus en het dorp Siddeburen. De pioniersplek beoogt een levende plek te creëren waar het evangelie gedeeld wordt, waar ‘oog voor elkaar’ wordt beoefend, waar je gezien wordt zonder dat je geschiedenis jou bepaalt.

3. GZB deelgenoten. Als gemeente willen we het werk van de GZB in Centraal Azië ondersteunen. In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. De komende jaren wil de GZB zich in deze regio inzetten om de jonge en vaak kwetsbare kerk te helpen met goede theologische cursussen, zodat de kerk verder kan groeien in de diepte. Tegelijkertijd willen we hen ook helpen in hun diaconale taak en zo de beweging die op gang is gekomen voor de hulp aan de vele kwetsbare- en achtergestelde medemens krachtig ondersteunen.

Diaconie dichtbij -- Groen- en doen gelovig
Leeftijd: 12 t/ 15 jaar
Een week waarin jongeren leren of Gods schepping, de natuur en diaconale bewustwording.

Diaconie dichtbij (Hasselt)
Rene Pastoor               tel. 06-34941284
Janneke Potuyt           tel. 06-23209980
Willemien Boef             tel. 06-40721014
Martijn Vinke                tel. 06-38948177
Iris vd Boom                  tel. 06-54793807
Arjan Aalbers                tel. 06-40995132

Diaconie binnenland/buitenland

Diaconale werkvakanties zijn van onschatbare waarde. Tijdens het vrijwilligerswerk zien jongeren armoede en andere leefomstandigheden dan ze gewend zijn van heel dichtbij. Dit verandert de kerk, jongeren en de wereld. Welke plaats of welk land kan elk jaar opnieuw bekeken worden. Begin januari begint de werkgroep met het werven van jongeren en leiding. Per project wordt gekeken of er voldoende animo is om het daadwerkelijk door te laten gaan.

Jenny IJmker               tel. 06-34041731
Janneke Potuyt           tel. 06-23209980

Email: 

Contactgegevens Diaconie:
Adresgegevens diaconie: Ridderstraat 1, 8061 GH, Hasselt
E-mail diaconie: 
Bankrelatie diaconie: NL48 RABO 0325 6006 43
  t.n.v. N.H. Diaconie Hasselt